ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น

Publish Year National Conference 1
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง , "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย