Conference

Article
การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน CC Chemokine ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522036)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-