Conference

The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012)
นานาชาติ
11 - 13 มกราคม 2012
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ไกลโคซิเลชันอย่างเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีเพื่อการสังเคราะห์ไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้ฟอสฟอรัสรีเอเจนต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,30 ธ.ค. 2011 - 18 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปฏิกิริยาโบรมิเนชันของ แอลกอฮอล์ โดยใช้รีเอเจนต์ผสมใหม่ระหว่าง โบรมิเนทิง เอเจนต์และไทรเฟนิสฟอสฟีน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013