Conference

Article
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์นอกร่างกายเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบจากพืชสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคมาลาเรีย
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
14 กันยายน - 16 ตุลาคม 2010
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-