การสำรวจและทดสอบหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรีย

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKridsada Sirisabhabhorn , exPilaiwan Siripurkpong , exดร.อุมาพร ทาเสนาะ, "การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์นอกร่างกายเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบจากพืชสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคมาลาเรีย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11, 14 กันยายน - 16 ตุลาคม 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exดร.อุมาพร ทาเสนาะ, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Crithidia fasciculata ในหลอดทดลองของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 ตุลาคม 2009 - 17 ตุลาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย