Conference

Article
ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่ออัตราการอบแห้ง คุณภาพ และการใช้พลังงานในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์
Class
ชาติ
Date
17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-