การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่

Publish Year International Journal 2
2012 exนายพิสุทธิ์ ก้องเกียรติศักดิ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมของอากาศที่ใช้ทำแห้งต่อจลนพลศาสตร์ คุณภาพ และการใช้พลังงานในกระบวนการทำแห้งก๋วยเตี๋ยว", Kasetsart Journal(Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 603-619
2011 exนายพีรพงศ์ งามนิคม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการบดแบบแช่แข็ง การบดแห้ง และการบดเปียกต่อสมบัติของแป้งข้าวและการใช้พลังงาน", Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 632-638
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งข้าวไทย", การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, 11 พฤศจิกายน 2011, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 4
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการบดเปียก บดแห้ง และ บดแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของแป้งข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวสด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 17 ธันวาคม - 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่ออัตราการอบแห้ง คุณภาพ และการใช้พลังงานในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ", การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2552, 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย