Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด
Conference
สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2010
Location
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การยืดอายุการเก็บรักษาใบตองสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 41,23 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การชะลอการเหลืองของใบตองสดเพื่อการส่งออกและการใช้งานในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย (มก),1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011