การยืดอายุการเก็บรักษาใบตองสด

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exไพลิน นงค์คำ, exชูศักดิ์ คุณุไทย, inนายเจริญ ขุนพรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "อิทธิพลของตำแหน่งใบบนต้นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 343-346
2011 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exไพลิน นงค์คำ, exชูศักดิ์ คุณุไทย, inนายเจริญ ขุนพรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 95-98
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exไพลิน นงค์คำ, exชูศักดิ์ คุณุไทย, inนายเจริญ ขุนพรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "อิทธิพลของตำแหน่งใบบนต้นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exไพลิน นงค์คำ, exนายชูศักดิ์ คุณุไทย, inนายเจริญ ขุนพรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย