Conference

Article
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-