Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Employee schedulingGas stationInteger programmingกระบวนการโลจิสติกส์กลุ่มประเทศอนุภาคภาคลุ่มน้ําโขงการจัดการโลจิสติกส์การจัดตารางการทำงาน โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองสถานการณ์การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการรับรู้ความปลอดภัยการวิเคราะห์ความคิดเห็นการวิเคราะห์ความรู้สึกการวิเคราะห์ความสำคัญการวิเคราะห์คำเกษตรกรชาวไร่อ้อยคลองแสนแสบความคิดเห็นออนไลน์ความคิดเห็นออนไลลน์ความปลอดภัยความรับผิดชอบต่อสังคมคุณภาพการให้บริการด่านชายบ้านฮวกตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานอู่ตะเภาผลการดำเนินงาน ผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลผู้โดยสารเรือผู้ประกอบการพฤติกรรมความปลอดภัยเรือโดยสารล้านนาตะวันออก

  Interest

  การจัดการโลจิสติกส์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 10310 ชั้น 3 อาคาร10

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)