Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Interest


  Administrative Profile

  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ
  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการด้านบริหารและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักหอสมุด
  • ก.ค. 2560 - เม.ย. 2563 รองหัวหน้าฝ่าย สำนักหอสมุด ฝ่ายสารสนเทศ
  • พ.ค. 2559 - เม.ย. 2560 รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด
  • พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด
  • พ.ค. 2557 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 6 คนแรก