แนวโน้มผลงานของวไลลักษณ์

Journal

บทความของวไลลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017

Conference

การนำเสนอบทความของวไลลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 2
2021 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Study Estimating and Detecting Chalkiness of Thai Hom Mali Brown Rice Grains Using Image Analysis and Four Segmentation Techniques", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Image Features to Investigate Accuracy of Classification Techniques in Categorizing Visual Defect Types of Defective Yellow Soybean Seeds", 2019 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, - ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2020 exชลทวี นาทวีไพโรจน์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตะลัย KU.CSC.", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธนพล โยธานัก, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อะราวน์ดฺเคยูซีเอสซี", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exศุภกฤต ภาดี, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "KU.CSC. เพลส โนทิไฟ แอป", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวิทยา ศรีนวล, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบปรนัยโดยเทคนิคประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” 27th November 2016), 28 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580055]