แนวโน้มผลงานของเกศริน

Journal

บทความของเกศริน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Journal 3
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 343-346
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Biosorption of Zn(II) from aqueous solution by Amusium Pleuronectes shell", , ปีที่ 675-676, พฤษภาคม 2015, หน้า 7-10
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., "Physical and thermal properties of chitosan", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 315-318

Conference

การนำเสนอบทความของเกศริน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Conference 4
2017 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Eichhornia crassipes to adsorb Eriochrome Black T: Equilibrium and Thermodynamic", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", , 28 พฤษภาคม 2015
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Sorption od Zn(II) from Aqueous Solution by Amusium Pleuronectes Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2013 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Chitosan", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560207]