แนวโน้มผลงานของกัญญาภา

Journal

บทความของกัญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ Quartile ของกัญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของกัญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, inนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, inนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี", หน้าจั่ว, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, กันยายน 2009 - สิงหาคม 2010, หน้า 147-165

Conference

การนำเสนอบทความของกัญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, inนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์, inนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, exอ. มยุรี นาสา, "การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน", การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 , 21 มกราคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490109]