แนวโน้มผลงานของธีรา

Conference

การนำเสนอบทความของธีรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในสำนักงานเลขานุการ

Publish Year National Conference 1
2006 inนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชินภัทร คันธพนิต, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exอ.ธิบดี สกุลวิชญชาดา, inนางสาวธีรา เอราวัณ, อาจารย์, exอ.สุเทพ นิ่มสาย , inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470034]