แนวโน้มผลงานของณัฐวรรณ

Conference

การนำเสนอบทความของณัฐวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 1
2003 inนางสาวณัฐวรรณ รัตนากรกุล, "Predicting protein structural class from closed protein sequences", Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 1 มกราคม 2003
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450025]