Person Image

  Education

  • ส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2530
  • ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2545

  แนวโน้มผลงานของเพิ่ม

  Conference

  การนำเสนอบทความของเพิ่ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

  Publish Year National Conference 2
  2014 inดร.สาคร ชินวงค์, inนายเพิ่ม สุรักษา, "สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน)", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inดร.สาคร ชินวงค์, inนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า, inนายเพิ่ม สุรักษา, "การศึกษาผลการดาํเนินงาน โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420037]