ผลงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปี 2024

Publish Year National Journal 3
2024 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ชิราภรณ์ วงศ์แสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: มุมมองจากเส้นงบประมาณทางเศรษฐศาสตร์", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 382-392
2024 inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "การถ่ายโอนบริการด้านยาจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 60-71
2024 inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, exWei Yang, "Alcohol Consumption and the Impact of Lockdowns - A Study in Thailand", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 1-20

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&SectionID=01]