Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวชิระ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวชิระ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014