Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2538
  • ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) MA (Teaching English as a Foreign Language), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของขจิต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของขจิต 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่สุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,25 ก.ค. 2008 - 23 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,19 ส.ค. 2012 - 20 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย บ้านห้วยหวาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,21 ธ.ค. 2012 - 22 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,25 มี.ค. 2013 - 27 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมภาษาอังกฤษผู้บริการ,5 เม.ย. 2013 - 7 เม.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมโครงงาน,10 ก.ค. 2011 - 5 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมโครงงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร,28 ก.ค. 2011 - 28 ก.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และเยาวชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ classstartและการสอนภาษาอังกฤษ,11 พ.ย. 2012 - 11 พ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03754112 ชื่อวิชา Fundamental English II,18 ก.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพป สุพรรณบุรี สพป ตราด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,25 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2555) แหล่งทุน :สสส,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แหล่งทุน :สพท สุพรรณบุรี,1 พ.ย. 2011 - 1 มี.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ค่ายภาษาอังกฤษ,7 ต.ค. 2008 - 16 พ.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสตรีภูเก็ต ,โรงเรียนที่จังหวัดตาก,กศน.สิงห์บุรี,มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสอนแบบโครงงาน,5 พ.ค. 2010 - 28 ก.ค. 2011

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของขจิต 5 ปีล่าสุด

  Year Public 7
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมการศึกษา สุพรรณบุรีเขต 2 การใช้ประโยชน์ :การแลกเปลี่ยนความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆของครูในสุพรรณบุรี ครูแกนนำปฏิรูปได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอน, 21 century skills,การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,15 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำไปเผยแพร่ในงานการประชุมวิชาการ,8 ธ.ค. 2009 - 9 ธ.ค. 2009
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่การสอนภาษาอังกฤษ การใช้ classstart และ การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับครู ,11 พ.ย. 2012 - 11 พ.ย. 2012
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 การใช้ประโยชน์ :นำคู่มือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิง,1 ม.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2016
  2000 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.สสส การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องค่ายภาษาอังกฤษสู่สาธาณะ,11 พ.ค. 2000 - 30 พ.ย. 2012
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสตรีภูเก็ต การใช้ประโยชน์ :http://englishprogramblog.blogspot.com/2011_01_01_archive.html http://www.gotoknow.org/blog/yahoo/454521 http://portal.in.th/kha-ku/pages/4815/ ,5 พ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2012