Conference

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5 (ISBN: 9745597252)
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03754112 ชื่อวิชา Fundamental English II,18 ก.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2555) แหล่งทุน :สสส,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพป สุพรรณบุรี สพป ตราด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,25 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 การใช้ประโยชน์ :นำคู่มือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012