Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพรเทพ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพรเทพ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถาพทางกายสําหรับบุคลากรวัยทํางาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 1 ต.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,16 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 31 ต.ค. 2017