แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปาริชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปาริชาติ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013