Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2530
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2535
  • Dr.Sci.agr(Soil Conservation), Hohenheim University , เยอรมัน, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธนูชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธนูชัย 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009523 ชื่อวิชา Plant Nutrient Management Innovation,18 ก.ค. 2013 - 25 ก.ย. 2013