Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทัศนีย์

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของทัศนีย์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี,1 ม.ค. 1999 - 31 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียภาคตะวันตก การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์การใช้ธูปฤาษีและพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสีนจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,30 ม.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2014
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :แปลงพืชบำบัดนำ้เสียในพื้นที่่ชุ่มน้ำเทียม,5 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015