แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมชาย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมชาย 3 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้วฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาสหกิจศึกษา,18 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งขาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วันนัดพบเกษตรกร,28 พ.ค. 2009 - 29 พ.ค. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวันหว่านถั่วเขียวและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,23 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษ สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2555 ,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสมชาย 1 ปีล่าสุด

Year Commercial 1
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :สมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ.ตาก พอใจผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว สุวรรณ 4452 ที่ปลูกทดลองและสาธิตพันธุ์ และการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย จึงขอและมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 4452 แต๋ทางศูนย์ไม่มีเมล็ดจำหน่าย จึงซื้อเมล็ดสายพันธุ์แท้ พันธุ์พ่อและแม่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต คือค่าเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีราคาถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ,9 พ.ย. 2011 - 9 พ.ย. 2011