Person Image

    Education

    • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
    • วท.บ. (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทรรศนะ