Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอุไรวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอุไรวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 21
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ต.ค. 2006 - 28 ก.ย. 2007
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,24 ม.ค. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,21 พ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,29 พ.ย. 2012 - 10 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิเพื่อเพื่อพึ่ง(ภา)ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายและ การสาธิตเรื่องการทำแยมหม่อน เพื่อบันทึกรายการ,21 พ.ค. 2012 - 21 พ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมเวทีสาธิตให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างผลิตภัณฑ์จาหม่อนผลสด (แยมหม่อน),1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการบริการวิชาการ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์,11 ก.พ. 2013 - 31 พ.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,14 พ.ย. 2011 - 9 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,7 พ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,4 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,1 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026338 ชื่อวิชา Beneficial Insect,1 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,1 พ.ย. 2010 - 26 มี.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมแมลงศัตรูพืชสวน,21 ส.ค. 2012 - 21 ส.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,22 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,22 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,28 พ.ย. 2016 - 10 ธ.ค. 2016