Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • D.Sc.(Plant Sciences), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2536

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของดวงใจ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของดวงใจ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยา่ลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302131 ชื่อวิชา Dendrology,21 ธ.ค. 2011 - 28 มี.ค. 2012
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,2 ม.ค. 2017 - 28 เม.ย. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของดวงใจ 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 4
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลรายงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2016 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การวางแผนบริหารจัดการงานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ,10 ก.ย. 2016 - 31 ธ.ค. 2019

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของดวงใจ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 7
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการด้านงานวิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ,2 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่องพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่องพืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย ,1 ธ.ค. 2016 - 10 ก.ย. 2020
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ส.ค. 2019
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2559,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016