Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัยพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชัยพร 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โปสเตอร์วิชาการคุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษผักตบชวาผสมเยื่อสาที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม,30 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โปสเตอร์คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษเส้นใยสับปะรดผสมสาที่ด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม,30 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลั แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังกา แหล่งทุน :อุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเยื่อและกระดาษจากเปลือกไม้กัญชง,1 ก.ย. 2006 - 31 ธ.ค. 2006

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชัยพร 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกับ ธกส. การใช้ประโยชน์ :การทำกระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้พิมพ์สกรีน,14 มี.ค. 2005 - 20 มี.ค. 2005
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :การผลิตกระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน,14 มี.ค. 2005 - 20 มี.ค. 2005
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :การผลิตเยื่อและกระดาษจากส่วนต่าง ๆ ของไผ่ และการใช้ใบไผ่ห่อบะจ่าง (ณ. สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีเกษตรแม่ทาเหนือ จ.เชียงใหม่),3 พ.ค. 2006 - 4 พ.ค. 2006