Person Image

  Education

  • พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), วิทยาลัยคริสเตียน, ไทย
  • คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทิพวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทิพวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006438 ชื่อวิชา Program Administration for the Eldery,23 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006272 ชื่อวิชา Family Health & Hygiene,13 ม.ค. 2009 - 13 ม.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 006272 ชื่อวิชา Family Health & Hygiene,10 ส.ค. 2010 - 6 ก.ย. 2010
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครูปฐมวัยในเทศบาลตำบลสามโคก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ,7 มิ.ย. 2014 - 18 มิ.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,19 ก.ย. 2013 - 19 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดประสบการณ์รูปแบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย,5 เม.ย. 2013 - 5 เม.ย. 2013