Person Image

  Education

  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัชชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชัชชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,2 มิ.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001311 ชื่อวิชา Sufficiency Economy Agri.Exten.Develop.,24 ม.ค. 2013 - 24 ม.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,31 ม.ค. 2012 - 2 ก.พ. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,5 ก.พ. 2013 - 7 ก.พ. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001597 ชื่อวิชา Seminar,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001597 ชื่อวิชา Seminar,29 พ.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิทรรศการงานวิจัย "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551" ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เหตุแห่งหนี้สินและแนวทางแก้ไข: กรณ๊ศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01019591 ชื่อวิชา Research Methods in Sustainable Agriculture,30 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :U. of Tsukuba, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตีพิมพ์ผลงาน online ลง http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jdsa/.,1 ก.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001511 ชื่อวิชา Foundation of Extension,19 ต.ค. 2013 - 19 ต.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02032466 ชื่อวิชา Agricultural Information Transfer,1 ก.ค. 2014 - 1 ม.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม,1 ก.พ. 2016 - 31 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02032466 ชื่อวิชา Agricultural Inetermaton Transfer,1 มี.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชัชชัย 2 ปีล่าสุด

  Year Public 6
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม การใช้ประโยชน์ :การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม ได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการวิจัยนี้,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม การใช้ประโยชน์ :ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ ได้แนะนำการทำงานของเครือข่ายแต่ละคนด้วยวิธีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ทำ เป็นการจัดระบบการทำงานของตนเอง ด้วยข้อความและเก็บเป็นภาพ เพื่อไว้ใช้ในโอกาสต่อไป ถ้ามีผลงานมากๆ จนเป็นที่ยอมรับ ก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดหน่วยงานต่างๆ ได้ ,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เครือ เนชั่นกรุ๊ป การใช้ประโยชน์ :ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ เสนอชื่อ "นายวิถี หลงสมบุญ" เข้าประกวดรางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" ปีพ.ศ. 2557 ต่อหน่วยงาน เนชั่นกรุ๊ป และได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะมีผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ เป็นต้นแบบ,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลกรับใหญ่ การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมจากสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร,1 ก.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2017
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การได้รับพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ภาคโปสเตอร์,10 ส.ค. 2014 - 10 ส.ค. 2014
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด การใช้ประโยชน์ :วีดิทัศน์ถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้,1 ก.ค. 2014 - 31 ต.ค. 2014