Person Image

    Education

    • ค.บ.(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
    • ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
    • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภาวิณี