Person Image

  Education

  • Doctorat de 3eme Cycle(Linguistique), Universite Paris VII, ฝรั่งเศส
  • D.S.A. and Licence Sciences de(Linguistique), Universite Grenoble III, ฝรั่งเศส
  • ค.บ.(การสอนภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมธุรส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของมธุรส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162533 ชื่อวิชา Interactive Multimedia : Design & Research,1 พ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ส.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162533 ชื่อวิชา Interactive Multimedia Research & Design,7 มิ.ย. 2008 - 4 ต.ค. 2008
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :สกอ.- สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 ต.ค. 2006 - 31 ต.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,3 มิ.ย. 2007 - 13 ต.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้านหลักสูตรและการสอน แหล่งทุน :สวพ.มก. - สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา EDU 705 Research and Development (R&D),28 ม.ค. 2012 - 28 ม.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยทางการศึกษา: กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,1 มิ.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของมธุรส 2 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ การใช้ประโยชน์ :ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งสริม ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อมุ่งสร้าง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเงิน การศึกษา ฯลฯ,21 มิ.ย. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยครั้ง 2 โรงแรม Imperial Queen's Park การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในที่ประชุม หัวข้อ LE FRAN?AIS COMME M?DIATEUR DE LA DIVERSIT? CULTURELLE ET LINGUISTIQUE ,23 ต.ค. 2007 - 26 ต.ค. 2007
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45 การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยการนำเสนอในห้องประชุม และ ผ่านทางหนังสือประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45,30 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส - L'Universit? de Technologie de Compi?gne การใช้ประโยชน์ :การบรรยาย นำเสนอในที่ประชุม เรื่อง Economiser du Temps et du Budget de la Production d’Outils et de Medias Educatifs pour l’Enseignement des Langues Etrangeres ,29 มี.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2007