Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • Ph.D.(Agronomy), University of Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสนธิชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสนธิชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,30 มึ.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขตจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์ข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว,30 พ.ค. 2007 - 30 พ.ค. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,1 มิ.ย. 2009 - 8 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031492 ชื่อวิชา Pro.of Disease-free Plant from Tissue Culture,6 ก.ย. 2016 - 13 ก.ย. 2016