แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศรีสุวรรณ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศรีสุวรรณ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502411 ชื่อวิชา Large Animal Clinical Nutrition,25 ก.ค. 2013 - 25 ก.ค. 2013