Person Image

  Education

  • M.S.(Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2520

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศรีสุวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศรีสุวรรณ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502411 ชื่อวิชา Large Animal Clinical Nutrition,25 ก.ค. 2013 - 25 ก.ค. 2013