Person Image

  Education

  • กส.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพูนพิไล

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพูนพิไล 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,1 ม.ค. 2007 - 22 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419325 ชื่อวิชา Fungi,24 ส.ค. 2016 - 12 ก.ย. 2016

  แสดงความคิดเห็น

  (0)