การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2020

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและหลักสูตรวิทยาการวัสดุนาโน ในระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,24 ม.ค. 2020 - 24 ม.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและหลักสูตรวิทยาการวัสดุนาโน ในระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,24 ม.ค. 2020 - 24 ม.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและหลักสูตรวิทยาการวัสดุนาโน ในระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,24 ม.ค. 2020 - 24 ม.ค. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>