สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

bag sizeethylene stimulationfertilizationGAP (good agricultural practiceGuar bean (Cyamopsis Tetragonalobus)latex metabolismlatex propertiesNatural rubbernutrient managementoil palmPara rubber rootstockpotting mediarubber plantationyieldกล้ายางพาราการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การคัดเลือกสายต้นการจัดการดิน (Soil Management)การจัดการน้ำและปุ๋ยการจัดการแปลงเพาะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผลิตต้นกล้ายางพาราคุณภาพดีการแฟโรบัสต้าข้าวความมีชีวิตของเมล็ดชิ้นไม้สับ ยางพาราชุดดินฝั่งแดงถั่วกัวร์น้ำยางปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacp.)ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacp.) เมล็ดพันธุ์ (Seed) การคัดเลือกต้นพันธุ์พ่อและต้นพันธุ์แม่ (Individual Selection) การทดสอบรุ่นลูก (Base on progeny test performance)ปาล์มน้ำมัน (Elaeis huineensis Jacp.)ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (Tenera D x P)ปุ๋ยปุ๋ยเคมีพลาทิเซอเรียมพลาทิเซอเรียม : Platyceriumพืชคลุมดินมะพร้าวน้ำหอมมะรุมไม้ประดับยางพารายางพารา ( para rubber )ยางพารา : Para rubberยางพารา RRIT 251ร่มกันฝนร่มกันฝน : rain protectionระบบกรีดยางระบบการปลูกยางพาราระยะการเปิดกรีดยางพาราวัสดุปลูกวัสดุปลูกในภาชนะสรีระวิทยาเมล็ดพันธุ์สินค้าเกษตรคุณภาพ Num-Hom Coconut Fertilizerหญ้าแฝก

Executives


Persons (สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิจัย 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)