ผลงานสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inนายธรรมธวัช แสงงาม, inนางสาวใยไหม ช่วยหนู, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการสะสมธาตุอาหารในใบ ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของแตงเทศ 4 พันธุ์ ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=12]