คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
20 37 9.414 22.897
57 32.311
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 4 ---
4 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1 9 3 16 0 0 0 0 0 1 6 3 3
36 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, นักวิจัย
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
83
+ Univ. Project
50
- Leader
20
- Co-
17
- Ads.
13
+ Ext. Project
33
- Leader
10
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
47.254
+ Univ. Project
28.547
- Leader
10.654
- Co-
9.164
- Ads.
8.729
+ Ext. Project
18.707
- Leader
6.395
- Co-
12.312
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ระวิวรรณ โชติพันธ์, นักวิจัย
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
9
- Leader
1
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.916
+ Univ. Project
0.098
- Leader
0.098
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.818
- Leader
1.931
- Co-
4.888
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ใยไหม ช่วยหนู, นักวิจัย
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.368
+ Univ. Project
0.338
- Leader
0.113
- Co-
0.113
- Ads.
0.113
+ Ext. Project
0.030
- Leader
0.000
- Co-
0.030
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0