แน้วโน้มรางวัลของพัชราพร

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"WATER FOOTPRINT OF THAILAND’S FOOD INDUSTRY: CASE STUDY OF RICE NOODLES PRODUCTIONS", Best Presentation Award, , 8th International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2012), Sep 13 2012