แน้วโน้มรางวัลของไพบูลย์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานา?ชาติ ", , คณะวิทยาศาสตร์, Mar 10 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2013 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"-Attenuation of oxidative damage and inflammatory responses by apigenin given to mice after irradiation.", ผลงานวิจัยตีพิมพ์, รังสีประยุกต์และไอโซโทป, คณะวิทยาศาสตร์, Mar 8 2013

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2006 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Cytotoxicity studies of bovine testis extract in human prostate PZ-HPV-7", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลที่ 3 , , สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย , Nov 9 2006
2007 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาผลของกลุ่มยาอาร์ทีมิซินินต่อสถานะเชิงพังงานของไมโตคอนเดรียในเซลล์มะเร็งชนิดที่ไวและดื้อต่อยาแบบหลายขนาน", ผลงานวิชาการดีเด่น งานการประชุมวิชาการประจำปี มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 4 , , สาธารณสุขการแพทย์ , Aug 29 2007