Person Image

  Education

  • ค.บ.(สังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2512
  • ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • Ph.D.(Curriculum and Instruction Social Studies), University of Missouri Columbia, โคลอมเบีย, 2533

  แน้วโน้มรางวัลของปราณี

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2010 inนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์,inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010