แน้วโน้มรางวัลของภูวดล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2008 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์,"เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี พ.ศ. 2551", สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Jul 30 2008