รางวัลภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,"Development of Agricultural and Environmental Learning Activities for School Lunch Project through Participation between UniversityLocal School and Community: A Case Study of “Ban Ton Mamuang Border Patrol Police School”", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย, สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 3 2019