รางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์ ปี 2018

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016 >>
Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์,"Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization", the Best Paper Award, Telecomunication Engineering, the 4th international conference ICEAST 2018 King Mongkut Institute of Technology, Jul 6 2018
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์,inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์,"BIOMEBGCGA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", the best paper award, , ICEAST 2018 organized by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Jul 6 2018