รางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์ ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222018 >>
Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์,"Development web spatial database system of the Royal Projects under the Inspiration of King Rama 9th", Best Presentation Award, , The 8th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2022) and The ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), Jun 12 2022