รางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์ ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภูมิศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222018 >>
Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์,"BIOMEBGCGA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", the best paper award, , ICEAST 2018 organized by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Jul 6 2018
2018 inดร.โสพนา จันทวงศ์, อาจารย์,inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์,inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์,"Estimation of CO2 Emissions and Removals Caused by Land Use Changes in Coastal Area: Yi San Subdistrict, samut Songkhram Province", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2018